fbpx

Eminent dluhopisu: kdo to je a jaký je jeho význam?

Abyste se dokázali orientovat ve světě investic, je nezbytné dobře rozumět jak základním pojmům a dynamice finančního trhu, tak se vyznat v osobách, které na něm vystupují. Jednou z nich je i emitent dluhopisu. Kdo to je a proč je jeho význam klíčový? Vysvětlíme si v následujícím příspěvku. 

Dluhopisy vhodné i pro začínající investory?
S KD Chemiko můžete začít i s menší částkou a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Eminent je osoba, která dluhopisy vydává. Prostřednictvím těchto cenných papírů se obrací na veřejnost ochotnou investovat svůj disponibilní kapitál. Jde v podstatě o půjčku, při níž se emitent po splatnosti dluhopisu zavazuje investorovi vrátit určitou částku (nominální hodnotu dluhopisu) navýšenou o úroky.

Investované prostředky pak mohou být použity na různorodé účely – realizaci konktrétního projektu, rozšíření podnikání, nákup nové technologie či nemovitostí, ale i překonání ztrátového období.

Eminent dluhopisu: kdo to je a jaký je jeho význam? obrázek 1

Proč je důležité vědět, kdo je emitent dluhopisu?

Půjčili byste v běžném životě peníze někomu, o kom pochybujete? Někomu, na koho se nemůžete spolehnout? Nejspíše ne. A stejné je to i s investicemi. Než se pro nákup dluhopisů rozhodnete, měli byste si ověřit kvalitu (bonitu) emitenta. Zejména si pak být maximálně možně jisti, že plně dostojí svým závazkům a vy tak o své investované prostředky nepřijdete.

Kromě faktoru spolehlivosti pro vás jako pro investora může být důležitý také účel, pro který jsou dluhopisy vydávané. Tímto způsobem můžete vytřídit, které projekty vám jsou bližší. Vězte, že pokud specifikace účelu není uvedena v emisních podmínkách, může emitent s penězi investorů nakládat volně podle svého uvážení. 

Kdo může být emitent dluhopisu

Podle české právní úpravy emitentem dluhopisů může být kterákoliv právnická osoba a fyzická osoba s podnikatelským oprávněním. V naprosté většině případů jde pak o jednu z následujících kategorií:
Jejich emitentem je přímo Česká republika, respektive Ministerstvo financí. Co se týče objemu, na trhu výrazně dominují. Na webových stránkách ministerstva můžete zaznamenat výzvy, které jsou vydávány před jednotlivými emisemi a které kromě data vydání specifikují např. splatnost dluhopisů i okruh osob, jenž si je může pořídit.
2. Korporátní dluhopisy

Někdy nazývané také jako podnikové a bankovní. Tento typ dluhopisů vydávají zpravidla velké podniky pro získání dalších finančních zdrojů. V praxi může jít také o situace, kdy společnost nedosáhne na bankovní úvěr například z důvodu krátké existence, podmínky úvěru jsou pro ni nepřijatelné, popř. úvěrové financování s výnosy z emise dluhopisů kombinuje.

Podnikové dluhopisy nakoupíte na Burze cenných papírů Praha, prostřednictvím online brokerů a různých platforem. Do dluhopisů můžete rovněž investovat prostřednictvím fondů. Velmi jednoduše je pořídíte i na webových stránkách konkrétní obchodní společnosti. Většinou stačí vyplnit kontaktní formulář, po jeho odeslání obdržíte pokyny pro finalizování nákupu. 

Za účelem poskytnutí úvěru je mohou emitovat kraje, města, obce i komerční banky. Hned vedle státní dluhopisů jsou považovány za ty nejméně rizikové. Za jejich splacení totiž město nebo obce ručí celým svým majetkem.

Kritéria, která emitenti musí splňovat pro vydání dluhopisu

K emisi dluhopisů je vždy zapotřebí získat povolení. To na žádost emitenta vydává Ministerstvo financí se souhlasem ČNB. Povolení není uděleno např. když žadatel není schopen prokázat zabezpečení návratnosti emise. Pokud by měly být dluhopisy nabízené veřejně, pak je nutné získat zvláštní souhlas ČNB s tzv. prospektem dluhopisů. Výjimkou tvoří emise v objemu menším než 1 milion eur. V tom případě stačí pouze sepsat emisní podmínky.

Eminent dluhopisu: kdo to je a jaký je jeho význam? obrázek 3

KD Chemiko jako emitent dluhopisu

Společnost KD Chemiko emitovala dluhopisy o celkovém objemu 25 000 000 dne 1.6.2021. Konkrétně bylo vydáno 1 000 kusů dluhopisů s jmenovitou hodnotou 25 000 Kč. Účelem emise je nákup pyrolýzní jednotky včetně rektifikační kolony. Emise by rovněž měla pokrýt nákup 4 nádrží na výsledné produkty a montované haly v Králově Dvoře. Právě v katastru této obce je instalace linky plánována.

Dluhopisy jsou ručeny fixní sazbou 13,5 % p.a. Výplata výnosu je prováděna každý měsíc převodem na bankovní účet vlastníka. Dluhopisy nabízíme formou veřejné nabídky, vzhledem k jejich výši nebyl vydán a zveřejněn prospekt cenných papírů. Lhůta pro upisování dluhopisů končí 01.06.2024. 

Důvěryhodnost emitenta dluhopisu - společnost KD Chemiko

Zavázali jsme se, že zabezpečíme výplatu úrokových výnosů a splatíme jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům. A svým investorům můžeme svou spolehlivost doložit hned několika argumenty.
Nejsme nováčci ani start-up
Mezi naše partnery patří ti nejsilnější hráči na trhu. Přidejte se k dosavadním investorům i vy.

Role emitenta v emitování dluhopisů

Jaký je úkol emitenta v procesu emitování dluhopisu? Pro úspěšnou emisi dluhopisů je nutné splnit zejména tyto 3 požadavky:

1. Naplnit zákonné povinnosti

Náležitosti a průběh emise stanoví zejména zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Další povinnosti emitenta pak upravuje Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

2. Představit kvalitní investiční záměr

Bez solidního projektu a uvedení podrobných o svých záměrech, jen těžko emitent získá dostatek investorů, kteří by do jeho aktivity vložili své peníze.

3. Být spolehlivým a transparentním partnerem

Jedním z hlavních úkolů emitenta je zabezpečení bezproblémového chodu celé emise dluhopisů, tedy od samotného vydání, přes řádné vyplacení úroků a konečné splacení jistiny.

Problematika odpovědnosti emitenta vůči investorům a trhu

S emisí a obchodováním dluhopisů, ale i dalších cenných papírů, je ze zákona spojeno několik informačních povinností emitenta. Tyto povinnosti existují především z důvodu ochrany investorů. Při jejich nedodržení emitentovi hrozí výrazné sankce a investor může požadovat náhradu vzniklé škody.

Jednou z nejdůležitějších povinností emitenta je neprodleně zveřejnit informace o skutečnostech, které mohou ovlivnit jeho schopnost plnit závazky, jenž z dluhopisů vyplývají. Zákon o cenných papírech rovněž zakazuje mj. „zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání cenných papírů“ při propagaci prodeje dluhopisů.

Odpovědnost emitenta je objektivní. To znamená, že pokud investor prokáže vzniklou škodu a porušení právní povinnost emitenta, ten je povinen ji nahradit. Povinnosti náhrady škody se zbaví jen tehdy, prokáže-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

Eminent dluhopisu: kdo to je a jaký je jeho význam? obrázek 5

Jak ověřit důvěryhodnost emitenta dluhopisu

Při přemýšlení do čeho investovat v roce 2023 nezapomínejte na to, že kryptoměny nejsou jedinou možností. Zvažte alternativy. Jednou z nich jsou korporátní dluhopisy. Nejde o poslední výkřik technologie tak jako bitcoin, ale o časem prověřený a všemi respektovaný finanční prostředek.
Je společnost perspektivní? Můžete se dostatečně spolehnout na to, že se po dobu splatnosti dluhopisů nedostane do problémů?
Absence vymezení účelu emise znamená jediné – vaše peníze může společnost použít na cokoliv.
Tento dokument je důležitým zdrojem informací a jeho přečtení zabere jen několik málo minut. Jindy by neměl uniknout vaší pozornosti.
Každá investice je s určitým nebezpečím ztráty spojena. Důležité je, abyste jim plně porozuměli a byli ochotni je akceptovat.
ČNB při emisi dluhopisů bonitu emitenta neprověřuje. Zjistěte si proto sami co nejvíce informací, případně se obraťte na ratingové agentury specializující se investice do firem. Zajímat byste se měli i o osoby stojící v čele dané společnosti.

Zdroje informací pro zjištění kvality emitenta dluhopisu

Potřebné informace získáte jednoduše online. Vaše pozornost by měla směřovat především k Veřejnému rejstříku a Sbírce listin, jenž spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Společnosti jsou povinné sem své finanční výkazy každoročně vkládat. Najdete tu relevantní informace, kdy a kým byla společnost založena, můžete si zde ověřit i její hospodářské výsledky.

Dále můžete zkontrolovat, zda osoba jednatele nefiguruje v Centrální evidenci exekucí nebo v Insolvenčním rejstříku. I tyto údaje jsou jednoduše dohledatelné a pomohou vám odhalit rizikové dluhopisy

Každý měsíc se můžete těšit na atraktivní výnosy
A to s vědomím, že se zároveň podílíme na řešení odpadní krize a pomáháte životnímu prostředí.

Závěrečné shrnutí

Emitent je vydavatel dluhopisů. Může jím být jakákoliv právnická osoba – stát, územně samostatný správní celek, obchodní společnost, či fyzická osoba při své podnikatelské činnosti. Význam znalosti emitenta dluhopisu pro investory je obrovský. Přímo na něm závisí míra rizika a úspěšnost vlastní investice. K nákupu dluhopisů byste se měli odhodlat až po zralé úvaze, zvážení všech rizik, bonity emitenta a pečlivém prostudování emisních podmínek.

K posouzení důvěryhodnosti samotného emitenta můžete využít hodnocení ratingových agentur. Někdy ovšem nemusí být dostupné. Co je vám však k dispozici a zcela zdarma, jsou údaje ve veřejných rejstřících a sbírkách. Právě ve Sbírce listin najdete dokumenty, které prozradí, jak na tom emitent je po hospodářské stránce.

Mezi korporace, které se rozhodli financovat své aktivity s pomocí emise dluhopisů, patří i KD Chemiko. Míru rizikovosti investice do našich dluhopisů snižuje prokazatelně úspěšný progres projektů, smluvně zajištěná spolupráce s důležitými obchodními partnery i podnikání v oboru s perspektivní budoucností. To dělá z našich dluhopisů bezpečnou investici i v době krize. 

Podpořte společnost s jasnou vizí a projektem, co má smysl
Zajistíte si tak zajímavý pasivní příjem každý měsíc.