fbpx

Zaknihovaný dluhopis: Je budoucností investování? Nebo toto prvenství patří spíše jiným typům dluhopisů? Jak funguje a jak ho využít?

Současné možnosti v oblasti investování do cenných papírů umožňují dva základní způsoby. Buď můžete investovat do klasických cenných papírů nebo své finance uložit do zaknihovaných dluhopisů. Každá z těchto možností má svá specifika a ve finále záleží hlavně na tom, jaké společnosti dáte svou důvěru. Zaknihovaný dluhopis je zajímavým investičním řešením. 

Nabízíme vám poradenství při výběru dluhopisu přesně pro vaše finanční možnosti

Definice zaknihovaného dluhopisu

Zaknihovaný dluhopis je možné volně převádět bez nutnosti registrace změny jeho vlastníka. Je to cenný papír, který nemá fyzickou podobu, ale je pouze zaregistrován.

Jak funguje jeho vydávání a obchodování?

Zaknihované dluhopisy nemají listinnou podobu a jsou pouze ve formě záznamu v registru cenných papírů, kde je uvedeno jméno jejich majitele. Při rozhodování emitenta, zda vydat listinnou nebo zaknihovanou emisi, hraje rozhodující roli velikost dané emise.

Ve většině případech platí, že pro malé emise se volí listinná podoba a velké emise jsou v zaknihované formě. V případě zaknihovaných dluhopisů se uspoří především čas a náklady spojené s administrativou.

Rozdíly mezi zaknihovaným a běžným dluhopisem

Oba typy dluhopisů mají ze zákona určené přesné náležitosti. V mnoha znacích jsou si společné. Liší se pouze ve třech bodech.

Zaknihovaný dluhopis nemá tyto náležitosti:

Výhody investice do zaknihovaných dluhopisů

Nízké riziko a vysoká stabilita

Pokud jde o uvedená dvě měřítka úspěšnosti investování, pak se listinné a zaknihované dluhopisy od sebe příliš neodlišují.

Především korporátní dluhopisy se vyznačují nízkým rizikem. Záleží ale vždy na tom, jakou firmu si pro svou investici zvolíte. Od tohoto faktu se pochopitelně odvíjí míra rizika.

Vysoká likvidita a transparentnost

Rozdíl mezi zaknihovaným a listinným dluhopisem v oblasti transparentnosti tkví v evidenci vlastníků. Seznam listinných dluhopisů vede samotný emitent. Seznam vlastníků dluhopisů zaknihovaných má na starosti osoba oprávněná k vedení této evidence.

Výhodné podmínky pro drobné investory

V případě zaknihovaných dluhopisů je mnohem jednodušší administrativa. Další zjednodušení je v podobě volného převádění bez nutnosti hlášení změny majitele. 

Dalo by se tedy říci, že v určitém ohledu jsou zaknihované dluhopisy pro obě strany výhodné a pro investora je to možnost, jak si vydělat peníze.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace portfolia je důležitým prvkem pro úspěšnost investování a eliminaci finančních ztrát. Jedná se o rozložení finančních prostředků do různých projektů.
Zaujala vás možnost investice do dluhopisů?
Obraťte se na nás a nezávazně vám poradíme.

Nevýhody investice do zaknihovaných dluhopisů

Omezená výnosová perspektiva

U dluhopisů obecně platí, že jejich výnos je závislý na schopnosti emitenta dostát uvedeným závazkům. Pokud vám emitent nabízí vyšší výnos než je běžné, pak se může jednat o rizikovou investici. V horším případě i podvod.

Omezená možnost růstu investice

Jak bylo řečeno, zaknihované dluhopisy volí emitent většinou pro velké emise. Nutnost vydat velkou emisi může být způsobena ekonomickou nestabilitou daného podniku. Tím pádem je možnost růstu investice ohrožena.

Vliv inflace na výnosnost investice

Pokud jsou zaknihované dluhopisy s delší splatností, pak mohou nepříznivě reagovat na vzrůstající inflaci.

Riziko vývoje úrokových sazeb

Úrokové riziko je závislé na změnách tržních úrokových sazeb. Pokud úrokové sazby rostou, pak cena dluhopisů klesá.

Porovnání s ostatními typy dluhopisů

Zaknihovaný dluhopis: Je budoucností investování? Nebo toto prvenství patří spíše jiným typům dluhopisů? Jak funguje a jak ho využít? obrázek 3
Druhy dluhopisů můžeme z hlediska emitentů rozdělit do tří základních skupin. Každý druh má své výhody a také nevýhody.

Státní dluhopisy

Cenné papíry, které vydává stát, představují nejnižší míru rizika, ale také nejnižší možnost zisku. Podle některých zdrojů nejsou státní dluhopisy schopny pokrýt ani míru inflace.

Komunální dluhopisy

Mohli bychom v podstatě říci, že jsou velice podobné dluhopisům státním. Rozdíl je v tom, že komunální dluhopisy nevydává stát, ale kraj, město nebo obec. Atraktivita komunálních dluhopisů je z hlediska výnosů velice nízká.

Korporátní dluhopisy

Tyto cenné papíry jsou pro investory mnohem zajímavější. A to především z důvodu možnosti vyšších výnosů. S tím je pochopitelně spojeno i vyšší riziko, protože je vše závislé na prosperitě konkrétní firmy. Oproti akcionářům jsou ale majitelé dluhopisů ve velké výhodě. Pokud společnost zkrachuje, pak jsou investoři (majitelé dluhopisů) vyplaceni přednostně před akcionáři. Podnikové dluhopisy jsou tedy z několika úhlů pohledu pro investory výhodné a zajímavé.

Při výběru emitenta korporátních dluhopisů záleží na tom, jak dobře si zvolíte. Nebezpečí neúspěchu se velice sníží tím, pokud se společnost zabývá výrobou takových produktů, které mají zaručenou budoucnost. Jednou z takových oblastí je například recyklace spojená s ochranou životního prostředí. 

Zajímavou myšlenkou jsou takzvané zelené dluhopisy. Ty mají za úkol podporovat projekty, jejichž cílem je zlepšení životního prostředí. Může se jednat o recyklování, výrobu ekologických paliv, výstavbu solárních parků, produkci šetrných šamponů a kosmetiky nebo cokoliv jiného.

Využijte možnosti finančně se zabezpečit do budoucna
Investujte do společnosti, která má perspektivu.

Jak nakupovat zaknihované dluhopisy?

Klasické papírové dluhopisy a zaknihované dluhopisy lze v podstatě kupovat stejným způsobem. Nejvíce možností najdete pochopitelně na internetu. Občanský zákoník nerozlišuje mezi oběma uvedenými možnostmi.

Podle tohoto zákoníku je zaknihovaný cenný papír věcí nehmotnou a klasický cenný papír je věcí hmotnou. Investovat (nakupovat dluhopisy) může prakticky každý, kdo dosáhl plnoletosti a tím pádem disponuje právem k právním úkonům. Nakupovat dluhopisy mohou nejen fyzické, ale také právnické osoby. 

Jaká je minimální investice

Na tuto otázku se nedá přesně odpovědět. Vždy záleží na podmínkách, které vydá příslušný emitent. Ve své nabídce většinou uvádí, kolik je nejnižší možná částka pro jednu investici a kolik potřebuje celkově získat. Pro začínajícího investora je vždy rozumnější začít s nižšími částkami. Nejen, že sníží riziko ztráty, ale také získá cenné zkušenosti do budoucna.

Jaké jsou možnosti zisku u zaknihovaných dluhopisů?

Typy výnosů u zaknihovaných dluhopisů

Výnos dluhopisů může být vyjádřen třemi různými způsoby.

Jaký je vývoj výnosů na zaknihovaných dluhopisech v posledních letech?

Jednou ze zajímavých informací je jistě ta, že počet zaknihovaných emisí v poslední době rapidně vzrostl. V současné době představují zaknihované dluhopisy už bezmála 95 % celkového objemu vydaných emisí. V otázce vývoje výnosů tedy záleží na druhu dluhopisu podle konkrétního emitenta. 

Zaknihovaný dluhopis: Je budoucností investování? Nebo toto prvenství patří spíše jiným typům dluhopisů? Jak funguje a jak ho využít? obrázek 5

Jaký je vliv úrokových sazeb na výnosy

Důležitým faktorem při určení vlivu úrokových sazeb na výnosy z dluhopisů je doba jejich splatnosti. U dluhopisů s delší dobou splatnosti se změny úrokových sazeb projeví mnohem významněji nežli u dluhopisů s krátkou dobou splatnosti.

Závěr

Jak se orientovat v nabídce zaknihovaných dluhopisů?

Při výběru zaknihovaného či listinného dluhopisu platí prakticky stejná pravidla. Cílem je co nejméně riziková investice s co možná nejvyšším výnosem.
Máme pro vás několik tipů pro lepší orientaci.

Perspektivní společností, která nabízí emisi dluhopisů, je KD Chemiko. Společnost, která se zabývá recyklací odpadů, následnou výrobou paliva a dalších produktů. Pro budoucnost této společnosti hovoří především tyto aspekty: Naše planeta je zaplavena odpadem, který je pro tuto společnost základní výrobní surovinou.

Díky energetické a ekonomické celosvětové krizi je otázka paliv stále problematičtější. Výroba paliva z recyklátu je tedy pro budoucnost ideálním řešením. 

Podpořte dobrou myšlenku a investujte do společnosti, která myslí na budoucnost vašich dětí
Odměnou vám budou pravidelné výnosy.