fbpx

Rating dluhopisu: Jak hodnocení ovlivňuje výnosy a investiční rozhodnutí

Vyznat se ve spleti finančního světa a vyhnout se všem nástrahám je pro investora často problém. Jedním z nástrojů, který má pomoci při vyhodnocování investiční příležitosti do cenných papírů, je rating dluhopisu. Víte, jak vzniká a co se z něj dá vyčíst?
V případě drobné investice však rating studovat nepotřebujete
Krátkodobý dluhopis prosperující společnosti je sázka na jistotu. Vyzkoušejte dluhopisy KD Chemiko.
Rating dluhopisu: Jak hodnocení ovlivňuje výnosy a investiční rozhodnutí obrázek 1

Pojem dluhopis je poměrně široký. Jen si udělat jasno v tom, jaké druhy dluhopisů existují, zabere dost času a laik se může snadno ztrácet. Podle tzv. ratingu se potenciální investor dozví sice pouze o jedné vlastnosti cenného papíru, nicméně o té nejzásadnější.

Ratingy dluhopisů jsou hodnocení důvěryhodnosti jak státních, tak podnikových dluhopisů. S jejich pomocí lze snadno a rychle vyvozovat závěry o finanční síle a splácecí schopnosti emitentů dluhopisů, tedy těch, kdo cenný papír nabízejí, a umožňují tak lepší posouzení osobního investičního rizika.

Za tímto účelem se bonita ověřuje na základě finanční situace podniku nebo státu a analyzuje se, zda a do jaké míry jsou emitenti schopni splácet dluhopisový kapitál a úroky, jak bylo dohodnuto ve smlouvě. Rating je možné vypracovat jak na emitenta, tak na konkrétní jeho emisi. 

Kdo stanovuje rating

Na posuzování dluhopisů se specializují ratingové agentury. Tyto společnosti obvykle poskytují komplexní finanční služby. Z globálního hlediska jsou nejvýznamnější a nejrespektovanější anglosaské společnosti Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch Ratings, kterým “dýchá na záda” čínská ratingová agentura Dagong Global.

Tyto agentury se pohybují v celosvětových globálních vodách a nebylo by pro ně technicky možné posuzovat dluhopisy menších a drobných podniků v jednotlivých zemích (dlužno dodat, že pro malé fírmy by si jejich služby ani nemohly dovolit).

V Čechách proto existují národní agentury nebo přímo státní finanční instituce, na něž se mohou emitenti obracet s žádostí o stanovení ratingu. V Německu je to například Deutsche Bundesbank, u nás CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. či CRA Rating Agency. 

Rozdíl mezi investičním a spekulativním ratingem

Ať už rating vypočítává ratingová agentura nebo jiná instituce, bonita se vždy posuzuje formou tzv. ratingových tříd. Ty jsou zkráceny s klasifikačními kódy, podobně jako třídy energetické účinnosti technických zařízení nebo budov, s písmenem A jako třída pro nejnižší investiční riziko přes B a C až k D, jež představuje riziko nejvyšší.

Aby ratingy co nejpřesněji rozdělily, volí ratingové agentury – a každá postupuje trochu jinak – další velká a malá písmena, číslice a také znaménka plus a mínus. V případě ratingu dluhopisů nejlepší třída (AAA+) znamená, že dlužník má velmi nízkou pravděpodobnost selhání při splácení s ohledem na konkrétní termín.

Dluhopisy označené kombinací písmen A a B mají nízkou pravděpodobnost nesplacení a představují pro investora malou míru rizika, nazývají se dluhopisy s investičním ratingem. Jakmile z ratingové známky zmizí A, případně se začne propadat do C nebo dokonce D hodnocení, je emise málo důvěryhodná a nazývá se dluhopisem se spekulativním ratingem (někdy také prašivý nebo nevyžádaný dluhopis).

Na spekulativní charakter dluhopisu může také upozornit neobvykle vysoká úroková sazba. Co je dobré vědět: Ne všechny dluhopisy mají rating. Důvodem může být skutečnost, že dluhopis je na trhu pouze krátce nebo emitenti nemají dluhopisy ohodnocené, aby ušetřili náklady. Protože ratingy dluhopisů si většinou platí sami emitenti, tedy společnosti nebo státy. 

Jak se hodnotí dluhopisy

Narozdíl například od zdanění dluhopisu rating je výsledkem poměrně komplikovaného procesu. Pojďme si ho přiblížit.
Rating dluhopisu: Jak hodnocení ovlivňuje výnosy a investiční rozhodnutí obrázek 3

Kritéria, podle kterých se hodnotí dluhopisy

Při stanovení ratingu se hovoří o kvantitativních a kvalitativních faktorech.

Kvantitativní nebo též finanční kritéria zahrnují vše, co se dá spočítat a vyjádřit řečí čísel. Podkladem pro ně jsou účetní záznamy minimálně z pośledních dvou let, podle nichž lze posoudit solventnost, likviditu a další ekonomické parametry.

Do kvalitativní nefinanční oblasti patří odvětví podnikání a jeho perspektivnost, prosperita regionu, konkurenční prostředí, ale i způsob řízení podniku – tedy jevy, které se mohou těžko objektivně klasifikovat čísly.  

Vliv hospodářského prostředí na rating dluhopisu

Rating má zásadní vliv na to, jaké projekty jsou banky ochotny financovat. Řídí se jím také ostatní investoři, kterým výrazně ulehčuje práci. Na rating má samozřejmě dopad vládní politika, to, jaká odvětví jsou vládou preferována, výše zdanění, přítomnost konkurence a podobně. 

Hodnocení dluhopisu ČR

Jak již bylo uvedeno, zdaleka na všechny dluhopisy mají rating, není to totiž podmínka (pokud nejsou obchodovány na burze). Pro snazší orientaci v nabídce korporátních dluhopisů pro investory na české trhu připravilo ministerstvo financí zjednodušený model ohodnocení emitenta zvaný Scorecard korporátních dluhopisů.

Tato “kalkulačka” je založena zejména na analýze finančních kritérií. Data pro ni potenciální investor snadno získá z webu podniku a z účetních účetních uzávěrek, které mají firmy povinnost zveřejňovat.

KD Chemiko

Nákup dluhopisů firmy, která vykazuje stabilní zisky, nemá nouzi o zákazníky a svou bonitu dokládá aktuálním bezproblémovým splácením smluveného fixního výnosu je nejlepší řešení. A pokud jde o podnikání na poli ekologie a udržitelného rozvoje, je to přímo trefa do černého.

Všechny tyto podmínky splňuje společnost KD Chemiko, která se zabývá ekologickým zpracováním odpadu pomocí pyrolýzy a zároveň prodejem produktů vzniklých touto likvidací. 

Neváhejte se stát investorem KD Chemiko
Pořízením jejich dluhopisů získáte stálý fixní výnos a podpoříte ekologické podnikání.

Investiční rating dluhopisu

Investiční, tedy ten ”áčkový” rating dluhopisu informuje potenciálního investora primárně o tom, že emitent bude s velkou pravděpodobností splácet tak, jak se zavázal – tedy v určených časových intervalech tak, aby roční výnos odpovídal danému procentuálnímu úroku z vložené částky. Emitent s investičním ratingem má poměrně velkou jistotu, že své dluhopisy prodá, a investoři, že na nich neprodělají.

Co však říká investiční rating o výnosu?

Hodnocení AAA+ vypadá velmi pěkně, ale nulová míra rizika znamená v drtivé většině případů, že jistinu investor dostane v pořádku zpět a výnos bude také vyplácen podle závazku, nicméně konečný výdělek bude spíše malý, v lepší variantě pokrývající inflaci. 

Kreditní rating dluhopisu

Spojení kreditní rating se nejčastěji používá tehdy, když je předmětem hodnocení emitent, tedy podnikatelský subjekt nebo stát. S velkou pravděpodobností emise takového AAA+ emitenta budou mít podobně kvalitní investiční rating, takže je možné oba pojmy zaměňovat jako synonyma a očekávat včasné a bezproblémové splácení.

Někdy se ale stane, že dluhopisy subjektu s dobrým kvalitním ratingem spadnou do kategorie C- a níže, a to potom způsobí hotovou turbulenci. Emitentům, jimž se podobná situace přihodí, se říká “padlí andělé”. 

Rating je pouze odhad, bez kterého se investor může obejít
Dluhopisy KD Chemiko mají fixní úrokovou sazbu 13,5 %. S nimi víte, co můžete očekávat. Nebojte se do nich investovat.

Právní úprava ratingu dluhopisů

Ratingové agentury mají poměrně velkou moc ovlivňovat chování investorů. I když jejich predikce do budoucna jsou opravdu pouze predikce, byť podpořené čísly a statistickými údaji, emitenti na ně spoléhají a většina investorů se jimi řídí.

Ledabyle nebo úmyslně chybně přidělený rating může způsobit fatální následky. Před poslední velkou finanční krizí v USA bylo například ratingovým společnostem vytýkáno udělování zřejmě z jakési setrvačnosti známky AAA obligacím, které naprosto ztratily svou hodnotu, protože situace na trhu se radikálně změnila.

Na druhou stranu udělení horšího ratingu (podcenění emitenta) může v důsledku způsobit horší prodejnost emisí každého subjektu, což ho poškodí natolik, že skutečně ztratí svou bonitu a solventnost.

Protože kvůli chybným ratingům způsobeným často špatně vykázanými finančními výsledky podniků došlo k mnoha bankrotům a poškození věřitelů (např. skandál Enron v USA z roku 2002), vydala v roce 2009 Evropská unie nařízení, která jsou závazná pro všechny její členy. Všechny ratingové agentury mají povinnost registrace a podniky mají povinnost co čtyři roky měnit agenturu.

Nicméně většina solidních ratingových agentur upozorňuje, že jimi provedená analýza a přidělení známky nelze chápat jako doporučení a konečné rozhodnutí na sebe bere investor sám s vědomím příslušného rizika.

Rating dluhopisu: Jak hodnocení ovlivňuje výnosy a investiční rozhodnutí obrázek 5

Rating je dobrým ukazatelem, ale ne neomylným garantem

Ratingy dluhopisů se používají k hodnocení bonity emitentů dluhopisů. Mohou být dobrým zdrojem informací a pokynů pro investory a mohou pomoci posoudit investiční riziko, výnos a dostupnost dluhopisů. Investoři by však neměli přijímat ratingy dluhopisů jako spolehlivé bez rozmyslu, ale měli by mít vždy na paměti, že ratingy jsou momentální a do určité míry subjektivní. Nákup dluhopisů je vždy spojen s určitým rizikem. 

Spolehněte se na svůj rozum a výsledky konkrétní firmy tady a teď
Společnost KD Chemiko vzhledem k tomu, že se podílí na udržitelném rozvoji, nebude mít v budoucnu o zakázky nouzi. Investujte moudře nákupem jejich dluhopisů.