fbpx

Zdanění dluhopisů: jak probíhá a které se daní

Nákup dluhopisů představuje jeden z nejoblíbenějších způsobu, jak zhodnotit peníze. Víte ale, jak zdanění dluhopisů probíhá a za jakých okolností daň z nich odvádět nemusíte? 

Rozhodli jste se volné prostředky investovat do standardních korporátních dluhopisů, ze kterých vám emitent pravidelně vyplácí úrok? Ať už je vám výnos vyplácen měsíčně či jednou za rok, je nezbytné ho zdanit. Vyplývá to z § 8 zákona o daních z příjmů, podle kterého tyto výnosy řadíme mezi kapitálové příjmy podléhající 15% daňové sazbě.
Zajistěte si atraktivní měsíční příjem nákupem ekologických dluhopisů

Podpořte zajímavý projekt šetřící naši přírodu a vydělávejte přitom 13,5 % ročně na úrocích.

Kdo má povinnost zdanění výnosů z dluhopisů?

Rozhodující pro určení subjektu povinného daň odvést je sídlo emitenta. Pokud ten má sídlo v České republice, je pro vás coby vlastníka dluhopisu situace velmi jednoduchá. Za zdanění úroků totiž odpovídá jeho vydavatel. Výnosy, jenž vám vyplácí, jsou již zdaněné. Do daňového přiznání už příjem z úroků uvádět nemusíte.
Zdanění dluhopisů: jak probíhá a které se daní obrázek 1

O něco složitější postup, pokud vlastníte dluhopisy společnosti sídlící v zahraničí. V tomto případě musíte tyto příjmy do daňového přiznání uvést. Bude také nezbytné ověřit si, zda úroky byly v zahraničí už zdaněny.

Pokud ano, uvedete jej v příloze daňového přiznání jako příjem zdaněný v zahraničí. Dále bude záležet na tom, zda má Česká republika s danou zemi uzavřenou smlouvu o zákazu dvojího zdanění. 

Jestliže taková smlouva existuje, postupujete dále podle jejího znění a uplatníte zahraniční daňový zápočet.

Za situace, kdy státy takovou smlouvu neuzavřely, příjem z úroku bude zdaněn dvakrát – v Česku, i v zemi zdroje příjmu.

Zdanění dluhopisů u právnických osob

Výše uvedená pravidla se uplatní i v případě, že držiteli dluhopisů jsou právnické osoby. Všechny výnosy, které pro ně z vlastnictví dluhopisů plynou, jsou součástí výsledku hospodaření a musí být v daňovém přiznání zahrnuty.

Jaké zdanění se dluhopisů týká

Nejen výnosy z klasických kuponových dluhopisů podléhají zdanění. Na tuto povinnost nesmíte zapomínat ani v případě tzv. zero-bond dluhopisů a příjmů z jejich prodeje.

1. Zdanění bezkupónových dluhopisů

Co to vlastně jsou zero-bondy a co je to úrok v tomto případě? Jde o méně častou formu, u kterých se žádný úrok nevyplácí, ale jejichž emisní hodnota je nižší než hodnota nominální. Výnos u tohoto typu cenných papírů určuje rozdíl mezi částkou, kterou inkasujete při splatnosti dluhopisu, a částkou, za kterou jste dluhopis koupili. Takový příjem je ze zákona považován za příjem z kapitálového majetku a podléhá 15% dani z příjmů fyzických osob.
Zdanění dluhopisů: jak probíhá a které se daní obrázek 3

2. Zdanění výnosu z prodeje dluhopisů

Rozhodli jste se dluhopisy prodat? Zdanění zisku z jejich prodeje probíhá na stejném principu jako při prodeji akcií. V případě, že se vám podařilo dluhopis prodat za vyšší částku, než kterou jste na jeho pořízení vynaložili, musíte tento zisk zdanit. Pokud jste však investorem – fyzickou osobou, která je současně daňovým rezidentem v České republice, můžete se placení daně vyhnout v případě, že:
Při přípravě daňového přiznání nezapomeňte na to, že je možné zisk snížit o všechny prokazatelné výdaje, které jste v souvislosti s nabytím a držením dluhopisů museli vynaložit.
Investujte bez zbytečných starostí
Po nákupu našich dluhopisů vám budeme měsíčně vyplácet výnos, aniž by byla potřeba další vaše aktivita. Příjmy z dluhopisů nedaníte, ani neplatíte žádné vstupní či jiné poplatky

Zdanění úroků z dluhopisů dle jejich typu

Dluhopisy lze kategorizovat dle různých hledisek. Jedním z nich je například fixní nebo proměnlivý charakter úroků. Další pak doba splatnosti cenného papíru. V souvislosti s jejich zdaněním je však pro nás rozhodující zcela jiné hledisko – osoba emitenta. Podle subjektu, který cenný papír vydal, rozeznáváme třeba tyto druhy dluhopisů:

Zdaněním korporátních dluhopisů jsme se již zabývali. Je důležité zmínit, že pro bankovní a komunální se uplatní stejná pravidla.
Zdanění dluhopisů: jak probíhá a které se daní obrázek 5

Zdanění státních dluhopisů

V posledních letech jsou pro drobné investory zajímavé hlavně Dluhopisy republiky. Poprvé byly vydány v roce 2018, od té doby je Ministerstvo financí ještě několikrát emitovalo. Existují ve formě reinvestičního a protiinflačního státního dluhopisu. Představují pravděpodobně ten vůbec nejbezpečnější způsoby investice. Jejich pořízení nepodléhá žádnému poplatku, pouze distributorovi zaplatíte za zřízení majetkového účtu. Jejich výnos sice není velký, ale je garantovaný a, což je velmi důležité, je osvobozen od 15% daně z příjmů. 

Dluhopisy představují jeden ze základních kamenů vyváženého investičního portfolia
Fixní, pravidelně vyplácené výnosy jsou v době kolísání trhů sázkou na jistotu. Přesvědčte se i vy, jaké výhody vám investice do našich dluhopisů může přinést

Dluhopisy a osvobození od daně

Existují situace a podmínky, za kterých se na výnos z dluhopisů daňová povinnost nevztahuje. Některé jsme již naznačili výše. 

1. Zahraniční dluhopisy

Odvod daně z jejich výnosů se za určitých okolností netýká osob, které běžně nemají povinnost daňové přiznání podávat. Jde například důchodce a zaměstnance.

2. Prodej dluhopisů

Zde se výjimka uplatní pro fyzické osoby s daňovou rezidencí v České republice. K tomu musí splnit alespoň jednu z těchto podmínek:

3. Státní dluhopisy

Odvod daně z jejich výnosů se za určitých okolností netýká osob, které běžně nemají povinnost daňové přiznání podávat. Jde například důchodce a zaměstnance.
Investujte s minimálním rizikem
Koupí našich dluhopisů podpoříte perspektivní projekt se zakázkami nasmlouvanými na několik let dopředu