fbpx

Co je inflace a jaký je její význam pro ekonomiku: Typy, příčiny a důsledky

Inflace je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících ekonomiku a investiční rozhodnutí. V dnešním světě se inflace stala běžným slovem, které slyšíme téměř každý den, a přesto může být pro mnoho lidí stále nejasná. V tomto blogovém článku se budeme zabývat tím, co je inflace, jaký má vliv na naše peníze a jak může inflace ovlivnit naše investice. Pokud se chystáte investovat nebo jen chcete lépe porozumět tomuto klíčovému pojmu, je tento článek přesně pro vás. 

Inflace je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících ekonomiku a investiční rozhodnutí. V dnešním světě se inflace stala běžným slovem, které slyšíme téměř každý den, a přesto může být pro mnoho lidí stále nejasná. V tomto blogovém článku se budeme zabývat tím, co je inflace, jaký má vliv na naše peníze a jak může inflace ovlivnit naše investice.

Pokud se chystáte investovat nebo jen chcete lépe porozumět tomuto klíčovému pojmu, je tento článek přesně pro vás. 

Proti inflaci vás úrok v bance neochrání, prozkoumejte své investiční možnosti

Inflace je zvyšování obecného cenového indexu, což vede ke snižování kupní síly peněz. V praxi si tak za stejné množství peněz z roku na rok koupíte méně zboží – od jídla až třeba po oční optiku. Pokud inflace roste příliš rychle, může to vést k destabilizaci ekonomiky a snižování úrovně životního standardu. Ať jde o chleba nebo třeba epilaci třísel.

Co je inflace a jaký je její význam pro ekonomiku: Typy, příčiny a důsledky obrázek 1
Existují různé typy inflace, z nichž každý má své specifické příčiny a důsledky. Mezi nejčastější patří:

Co je míra inflace

Míra inflace je ukazatel, který měří rychlost růstu cen v ekonomice. Vypočítává se jako procentní změna cenové hladiny v daném období oproti předchozímu období. Nejčastěji se měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI), který sleduje ceny zboží a služeb spotřebního koše.

Například, pokud je míra inflace 3 %, znamená to, že zboží, které minulý rok stálo průměrně 100 korun, stojí tento rok průměrně 103 korun. Výpočet průměrné roční míry inflace se provádí sečtením změny cenové hladiny v jednotlivých měsících a vydělením výsledku počtem měsíců.

V České republice se míra inflace v posledních letech pohybovala kolem 2-3 %. V roce 2020 došlo k výraznému poklesu ekonomické aktivity v důsledku pandemie COVID-19, inflace stoupla nad 3 %. V následujících letech se očekává postupný nárůst inflace z důvodu zvyšování cen energií a surovin, což může mít vliv na cenovou stabilitu v ekonomice, kdy v roce 2022 se inflace pohybovala na vysokých 16,8 %. Ačkoliv je aktuální inflace tedy vysoká, měla by se dle prognóz ČNB během roku 2023 opět snížit. 

Co je inflace a jaký je její význam pro ekonomiku: Typy, příčiny a důsledky obrázek 3

Příčiny inflace

Není inflace, jako inflace. Pro to, aby vůbec nastala, se musí trh ocitnout v určité situaci. Zároveň pak různé typy událostí ovlivňující ekonomiku mají za následek jiné druhy inflace. 

Podmínky pro vznik inflace

1. Růst poptávky nad nabídkou
Pokud je poptávka po zboží a službách větší než nabídka, ceny se začnou zvyšovat. V takové situaci se firmy snaží zvýšit produkci a zisk, což může vést ke zvýšení nákladů na výrobu, a tedy i k vyšším cenám.
2. Růst nákladů na výrobu
Pokud se zvýší ceny surovin, energií nebo pracovní síly, zvýší se i náklady na výrobu zboží a služeb. Firma pak musí zvýšit své ceny, aby udržela svou ziskovost.n
3. Růst peněžní nabídky
Pokud se na trhu najednou objeví více peněz než zboží, může dojít k inflaci. To může nastat například v případě, kdy centrální banka vydává více peněz, než kolik je potřeba pro obchodování na trhu.
4. Zahraniční faktory
Inflace může být také způsobena změnami v zahraničních trzích. Například pokles hodnoty měny nebo zvýšení cen dováženého zboží může vést k inflaci.

Druhy inflace a jejich příčiny

Jak již jsme avizovali, inflace je několik typů. Hlavní tři lze rozdělit právě podle příčiny vzniku:
1
Poptávková inflace:
způsobená zvýšením poptávky nad nabídkou. Toto převýšení může být způsobeno růstem spotřeby, zvýšením investic, vládními výdaji nebo zvýšením exportu. Pokud se totiž zvýší poptávka po zboží a službách a nabídka zůstane stejná, ceny zboží a služeb se zvyšují, protože existuje nedostatek zboží a služeb, které by uspokojily rostoucí poptávku.
2
Nákladová inflace:
způsobená růstem nákladů na výrobu. Například zvýšením cen surovin, energie nebo pracovních sil. Pokud se zvýší náklady na výrobu, výrobci se budou snažit tyto náklady promítnout do cen svých výrobků, aby udrželi svou ziskovost. Tím dochází ke zvýšení cen zboží a služeb.
3
Mzdová inflace:

způsobená růstem mezd a nákladů na pracovní sílu. Pokud se zvýší mzdy, zvyšuje se nákladová struktura firem a tedy i náklady na výrobu, což se promítne do cen výrobků a služeb. Pokud se však mzdy zvyšují v souladu s růstem produktivity, může to být pro ekonomiku naopak pozitivní, protože zvyšuje celkovou kupní sílu obyvatelstva. 

Důsledky inflace pro ekonomiku

Vysoká inflace je nežádoucí, jelikož například zpomaluje ekonomický růst, snižuje kupní sílu obyvatelstva a snižuje hodnotu úspor. Na druhé straně však mírná inflace může být pro ekonomiku užitečná, protože může motivovat firmy a jednotlivce k investicím a podpoře hospodářského růstu. Při dosažení extrémní míry může likvidovat úspory v bankách a způsobit destabilizaci měny. 

Ochraňte své peníze před znehodnocením díky bezpečným investicím se stabilním výnosem

Jak měřit inflaci?

Inflace se měří pomocí indexu cen, což je soubor cen různých výrobků a služeb, které se pravidelně sledují a srovnávají s cenami z minulého období. Index cen může být vypočten pro celou ekonomiku, pro určitou skupinu výrobků nebo pro konkrétní oblast.

Inflační kalkulačka a její použití

Inflační kalkulačka umožňuje vypočítat hodnotu peněz v minulosti v dnešních cenách. To může být užitečné například pro srovnání cen z minulosti a současnosti nebo pro výpočet hodnoty peněz v důchodu.

Meziroční inflace a její význam

Meziroční inflace je míra inflace, která se vypočítá porovnáním indexu cen v určitém období s indexem cen z předchozího období. Meziroční inflace je důležitá pro posouzení vývoje cen v čase a pro plánování inflačních cílů centrálních bank.

Jádrová inflace a její vliv na ekonomiku

Jádrová inflace je míra inflace, která vylučuje výkyvy cen způsobené změnami cen komodit, jako jsou potraviny a energie, a zaměřuje se na celkový trend růstu cen. Jádrová inflace může poskytnout lepší indikaci inflačního tlaku v ekonomice a je často používána centrálními bankami při rozhodování o měnové politice.

Důsledky inflace

Inflace může mít významné důsledky pro ekonomiku a obyčejné lidi. Pokud se vymkne kontrole, je potřeba ochránit své úspory a hlavně si být její hrozby vědom.

Dopady na ekonomiku a obyčejné lidi

Inflace způsobuje, že peníze ztrácejí na hodnotě. Pokud inflace přesáhne úrokovou míru, kterou lidé získávají za své úspory, znamená to, že lidé ztrácí na svých úsporách a bohatství.
Inflace může vést ke zvýšené nejistotě na trhu. Lidé neví, jakou hodnotu budou mít jejich peníze v budoucnosti, což může vést k nárůstu cen a snížení produktivity.
Inflace může mít negativní dopad na kupní sílu obyčejných lidí. Pokud se zvyšují ceny, musí lidé utrácet více peněz za základní věci, což může vést ke snížení jejich kupní síly na další věci.
Pokud inflace stoupá rychleji, než se zvyšuje produktivita, může to vést ke snížení hospodářského růstu. To může mít dopad na zaměstnanost a celkovou ekonomickou výkonnost země.

Příklady historických inflačních krizí

Mezi historické příklady inflačních krizí patří například Německo v roce 1923, kdy byla inflace tak vysoká, že se hodnota německé marky zhroutila. Dalším příkladem je Zimbabwe v roce 2008, kdy byla inflace tak vysoká, že lidé museli nosit tašky plné peněz, aby mohli zaplatit za základní potřeby.

Co je záporná inflace a jaký má vliv na ekonomiku

Záporná inflace, také nazývaná deflace, znamená pokles cen zboží a služeb v ekonomice. Tento jev může být způsoben například poklesem poptávky nebo zvýšenou produktivitou. Záporná inflace může mít také negativní dopad na ekonomiku, protože snižuje zisky firem a může vést k recesi a růstu nezaměstnanosti.
Nespoléhejte na spořící účet a ochraňte své peníze i v době nejistoty

Inflace v ČR

Vzhledem k historickým zkušenostem s vysokou inflací v minulosti se v ČR věnuje vysoká pozornost udržování nízké inflace a cenové stability. To je důležité nejen pro ekonomický růst země, ale také pro ochranu obyčejných lidí před negativními důsledky, jako jsou ztráta kupní síly, růst cen a snižování hodnoty úspor.

Příčiny vysoké inflace v minulosti a současnosti

V minulosti se vysoká inflace často vyskytovala v souvislosti s politickými změnami a hospodářskou transformací po pádu komunistického režimu v roce 1989. Mezi hlavní příčiny inflace v minulosti patřily nízká produktivita a konkurenceschopnost ekonomiky, špatná měnová politika, politická nestabilita a korupce.

Inflace v různých obdobích české historie

Mezi hlavní faktory, které přispěly k vysoké inflaci v posledních letech patří globální růst cen komodit, růst mezd a růst poptávky nad nabídkou. ČNB také zvyšovala úrokové sazby, aby inflaci omezila, což však mělo negativní dopad na růst ekonomiky a zpomalilo poptávku po úvěrech. Nejvyšší průměrná roční míra inflace v celé historii samostatné České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %. V roce 2018 to bylo 2,1 %. Nyní koncem roku 2023 vystoupala inflace na 16,8 %.

Vliv měnové politiky na inflaci v ČR

Měnová politika hraje klíčovou roli v ovlivňování inflace v ČR. ČNB jako centrální banka má za úkol udržovat cenovou stabilitu v zemi a snižovat inflaci. K tomu využívá různé nástroje, jako je změna úrokových sazeb, intervence na devizovém trhu a regulace bankovního sektoru. Měnová politika ČNB tedy může mít významný vliv na vývoj inflace v ČR.
Co je inflace a jaký je její význam pro ekonomiku: Typy, příčiny a důsledky obrázek 5

Jak bojovat s inflací?

Jak zmírnit inflaci?

1. Měnová politika:
Centrální banky mohou regulovat inflaci pomocí úrokových sazeb a měnového zásobování. Zvyšování úrokových sazeb může snížit inflaci, zatímco snižování úrokových sazeb může podpořit hospodářský růst, ale zároveň také zvýšit inflaci.
2. Fiskální politika:
Vláda může snížit inflaci zvýšením daní a snížením veřejných výdajů. Tento přístup však může vést k hospodářskému poklesu a nezaměstnanosti.
3. Nabídková politika:
Snížení nákladů na výrobu může snížit inflaci. Toto lze dosáhnout například snížením daní na podnikání nebo deregulací trhu.

Jak investovat peníze?

Účinnou zbraň proti inflaci představují dluhopisy, protože obvykle nabízejí fixní úrokové sazby, které jsou nezávislé na inflaci. To znamená, že pokud inflace stoupne, hodnota investice do dluhopisů se pravděpodobně nezmění a je chráněna před inflačními vlivy.

Dluhopisy jsou obecně bezpečná investice se stabilním výnosem. Mimo to jde i o způsob, jak začít šetřit efektivněji, třeba na důchod či velký nákup. Nabízí se dluhopisy státní, korporátní, protiinflační dluhopisy, i rizikové dluhopisy, kterými lze sledovat spíše zisk.

Pokud hledáte efektivní způsob, jak investovat, je důležité najít investiční instrument, který vám bude vyhovovat s ohledem na váš investiční cíl a rizikovou toleranci. Mezi korporátní dluhopisy s lukrativním výnosem a přitom nepříliš vysokou mírou rizika patří dluhopisy KD Chemiko. Jestli váháte, jak začít investovat, přečtěte si naše další články na téma investice a finance. 

Začnete s investicemi pomalu, jistě a z pohodlí domova