Informace pro investory

Výsledek naší žádosti o dotace na projekt "pyrolýza"

08.09.2022 Večerka

Naši vážení investoři!

Rádi bychom Vás informovali o výsledcích našeho požadavku, který jsme předložili renomované poradenské firmě EUFC CZ s.r.o. Brno, aby na základě námi poskytnutých informací o PROJEKTU KD CHEMIKO zpracovala “ Posouzení projektu  – Vybudování kapacity zpracování ne/tříděného odpadu s využitím pyrolýzy” , a to pro potřeby podání žádosti o získání finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

Cílem bylo zjistit, jaká je reálná možnost získání dotačních finančních prostředků, které by nám mohly výrazně snížit finanční nákladovost produkce, což z pohledu investora znamená jak výrazně nižší riziko projektu, tak urychlení návratnosti vložených finančních prostředků.

A co je závěrem tohoto projektu?  Dle předložených podkladů by KD CHEMIKO se svým projektem žádosti o získání dotačních prostředků uspělo, a to je skutečnost, která je pro naši další práci velmi pozitivní a výrazně motivující skutečnost.

Druhou stranou ale je fakt, že do konce roku 2022 již není možné o dotaci požádat, protože ze strany státního orgánu : OPŽP 21 +  nedošlo k vypsání dotačního titulu v rámci Opatření 1.5.10, pod který je možné oblast pyrolytického zpracování plastů zařadit.

Dle sdělení příslušného orgánu bude příslušný dotační titul, který toto zařazení žádosti umožní, vypsán v průběhu roku 2023.

Výsledek naší snahy o získání dotace je tedy jasný : Máme správný směr, podklady byly předloženy ve správném rozsahu a formě, získání dotace z OPŽP 21 + se nám s vysokou pravděpodobností podaří. 

Musíme tedy být trpěliví a pečlivě ve spolupráci s poradenskou firmou sledovat, kdy bude dotační titul v roce 2023 vypsán a následně požadavek opět předložit.

Co ale musím zdůraznit na závěr : Při kalkulaci hospodářských výsledků PROJEKTU KD CHEMIKO  jsme se získáním dotace vůbec nepočítali, naše prověření možnosti získání dotace vnímáme jako potvrzení správnosti celého projektu a správnosti parametrů celé ekonomiky, se kterou se můžete seznámit na naší webové stránce.

O dalším vývoji PROJEKTU KD CHEMIKO Vás budeme i nadále informovat.

 

S pozdravem

KD CHEMIKO s.r.o.

Ing.Dalibor Večerka

CEO

 

Registrace našeho pozemnku do "Brownfieldu"

15.08.2022 DEKANY

Tisková zpráva, určeno k okamžitému zveřejnění. 

15.08.2022 Praha

Naši vážení investoři!

V pátek 12.8.2022 jsme obdrželi velmi dobrou zprávu pro další vývoj PROJEKTU KD CHEMIKO.
Znění zprávy:


Dobrý den,

tímto potvrzujeme, že lokalita „Průmyslový areál Králův Dvůr“ (ID 6895) byla registrována v Národní databázi brownfieldů.

S pozdravem

 

Odbor podnikatelské lokalizace CzechInvest

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

tel.: +420 296 342 714

e-mail: brownfieldy@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org


Registrace nám pomůže při rozvoji firmy formou získání účelových dotací pro náš ekologicko-ekonomický projekt.
V praxi to znamená snížení rizika, zvýšení bezpečnosti investic klienta a rychlejší zprovoznění technologického projektu.

Budeme Vás dále informovat a těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem

KD CHEMIKO s.r.o

Ing.Dalibor Večerka

CEO 

“Právní ověření ručitelského závazku firmy Premialis s.r.o. vůči firmě KD CHEMIKO s.r.o.”

12.08.2022 Tisková zpráva

Tisková zpráva – určeno k okamžitému zveřejnění


“Právní ověření ručitelského závazku firmy Premialis s.r.o. vůči firmě KD CHEMIKO s.r.o.”


Pro investování do dluhopisů společnosti KD CHEMIKO s.r.o. hraje velkou roli míra rizika vnímaná klientem pro splacení těchto dluhopisů emitovaných emitentem. 

Společnost KD Chemiko, aby minimalizovala tuto vnímanou míru rizika, požádala společnost Premialis s.r.o., aby vystavila “Ručitelské prohlášení” směrem ke KD Chemiko s.r.o., . Společnost Premialis s.r.o., jako společnost s výrazně větším finančním potenciálem (aktiva přes 500 000 000 Kč) převzala v tomto prohlášení odpovědnost za uhrazení případných nesplacených závazků firmy KD Chemiko s.r.o.

Firma KD Chemiko s.r.o., nad rámec svých povinností a v zájmu dalšího zvýšení bezpečnosti svých klientů nechala provést nezávislou právní analýzu tohoto Ručitelského  prohlášení.

Právní analýzu Ručitelského prohlášení provedla Advokátní kancelář Voršilka Prokůpek – advokátní kancelář s.r.o., Opletalova 4, 110 00 Praha 1. 

Z několika stránkové anylýzy přetiskujeme pár citací, které jednoznačně stvrzují platnost, účelnost a trvalost tohoto závazku.

“Přijetím ručitelského závazku se společnost PREMIALIS s.r.o. vůči upisovateli zavazuje uhradit dluhy z upsaných Dluhopisů, pokud je nebude schopen splatit emitent – KD Chemiko s.r.o. Ručením se tedy rozšiřuje okruh osob, vůči kterým může upisovatel uplatnit své pohledávky z upsaných Dluhopisů, čímž se vylepšuje postavení upisovatele”

“ Pro případ neplnění ze strany KD Chemiko s.r.o. tak ručitel deklaruje svoji připravenost uhradit veškeré nároky vznikající upisovateli z úpisu každého jednoho Dluhopisu.”

“Ručitelské prohlášení je vystaveno ve prospěch každého vlastníka Dluhopisu. Toto vymezení věřitele je navázáno na postavení věřitele ve vztahu k předmětu zajišťovaného závazku a z tohoto pohledu lze vymezit okruh oprávněných osob (věřitelů) z tohoto ručitelského závazku jako vlastníka Dluhopisu.”


V Praze 12.08.2022
Tiskové oddělení KD Chemiko s.r.o.

ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ PRO VÝROBU

 04/08/2022 VEČERKA

Dobrý den vážení investoři,
 
 
ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ PRO VÝROBU
 
Podařilo se nám v průběhu tohoto týdne finalizovat jednání s dalším DODAVATELEM VSTUPNÍCH SUROVIN, který nám formou závazné NABÍDKY potvrdil
zajištění dodávek vstupních surovin pro rok 2022 a dále pro rok 2023.
 
Zajištění VSTUPNÍCH SUROVIN pro plánovaný VÝROBNÍ ZÁVOD KRÁLŮV DVŮR (VZKD) jsme k datu 4.8.2022 navýšili na 84 % optimální plánované výrobní kapacity 24/7 po dobu  329 dnů.
 
Krátká poznámka:
 
Máme zde ve firmě za to, že včasné zajištění VSTUPNÍCH SUROVIN bude v blízké budoucnosti klíčovým momentem pro rozvoj PROJEKTU KD CHEMIKO.
Dnešní přebytková situace na trhu vstupních  surovin se může v blízké budoucnosti změnit a pokud se nám nyní daří zajistit si vstupní surovinu už i na celý další kalendářní rok 2023 dopředu, je to dobrým signálem pro všechny, kteří se o PROJEKT KD CHEMIKO zajímají ať už jako INVESTOŘI, nebo jako lidé, která zajímá rozvoj trhu ekologických služeb v České republice.
 
 
 
ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU PRODUKCE
 
Do ještě komfortnější situace se dostáváme s ODBYTEM: S novým  ODBĚRATELEM jsme se dohodli a písemně nám bylo sděleno, že tento ODBĚRATEL je připraven odebírat v roce 2022 a do poloviny roku 2023 jakékoliv dodané množství PYROLYTICKÉHO OLEJE, který vyrobíme ve VZKD.
 
Jsme tedy v situaci, která jen reflektuje a potvrzuje celkovou situaci na trhu energetických a strategických chemických surovin – kdo je schopen vyrábět a
dodávat pravidelně požadovaný produkt, nemá problém s ekonomikou a rozvojem firmy.
 
Na tom všem intenzivně pracujeme.
 
 
A na úplný závěr : Pokud se chcete dozvědět více o naší práci a firmě KD CHEMIKO, využijte NOVOU SLUŽBU pro naše klienty a zájemce o firmu – možnost
TVÁŘÍ V TVÁŘ pohovořit si formou VIDEO KONFERENCE s výkonným ředitelem firmy Ing.Večerkou o všem, co Vás bude zajímat o naší firmě.
 
Více se dozvíte na naší webové stránce https://kdchemiko.cz/tvt/ a záložce “TVÁŘÍ V TVÁŘ”.
 
 
S pozdravem
 
 
KD CHEMIKO s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO

 

 

Prodejní tým a vedení společnosti.

 03/08/2022 DEKANY

MOŽNOST VIDEOKONFERENCE S PŘÍMO S ŘEDITELEM

 29/7/2022 VEČERKA
Rádi Vás informujeme o novince pro zajištění komunikace s Vámi, našimi stávajícími , ale také s potenciálními investory do PROJEKTU KD CHEMIKO.
 
Na naší velmi modernizované ( všimli jste si?) webové stránce je umístěna NOVÁ ZÁLOŽKA, kterou jsme nazvali “TVÁŘÍ V TVÁŘ”, jejímž obsahem je možnost OSOBNÍ VIDEOKONFERENCE s ŘEDITELEM FIRMY pro každého KLIENTA, kdo má zájem o naší firmu, její fungování a plněním plánů rozvoje.
 
V neposlední řadě o možnostech investování do dluhopisů KD CHEMIKO. Takže je to pro vás.
 
A jak nám zavoláte?  Velmi jednoduše –  v KALENDÁŘI si vyberete TERMÍN VIDEOKONFERENCE, vyplníte jednoduchý FORMULÁŘ a systém Vám zašle jeho POTVRZENÍ.
 
Ve vybraný ČAS si rozkliknete naším systémem zaslaný ODKAZ, který Vás v požadovaný čas spojí s ředitelem – a pak je jen na Vás, co se budete chtít o firmě dozvědět.
 
A proč jsme s touto možností vzájemné  komunikace přišli?
 
My zde ve firmě věříme, že se nám podaří vytvořit dobrý vztah a pocit důvěry ve firmu KD CHEMIKO, založený na úspěšném plnění podnikatelského plánu a z toho plynoucí výplaty výnosů
z činnosti firmy.
 
Těšíme se na první VIDEOKONFERENCE!
 
S pozdravem
 
KD CHMIKO s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO

INFORMACE PRO INVESTORY.

PRAHA 30.6.2022

Dobrý den milí investoři,

Rádi Vás informujeme, že jsme dnes podepsali SMLOUVU O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU s firmou KD REAL, s.r.o., Praha,  která má zájem odebírat od naší firmy pravidelně a za smluvní cenu “předehřátou páru na vytápění objektů”.

Tato smlouva (KE STAŽENÍ ZDE)  potvrzuje šíři možností využití technologie pyrolytického zpracování odpadních plastů tak, aby při recyklačním procesu vznikalo co nejvíce využitelného výstupu – v tomto případě tepla, kterým budou vytápěny objekty v průmyslové zóně v okolí naší výrobního závodu. 

Věřím, že Vás budeme brzy informovat o dalších úspěšných krocích v procesu výstavby VÝROBNÍHO ZÁVODU KRÁLŮV DVŮR.

 

S pozdravem

KD CHEMIKO s.r.o.

Ing.Dalibor Večerka

CEO

T: 724 031 171

 

INFORMACE PRO INVESTORY.

PRAHA 23.6.2022
Dobrý den vážení investoři,
 
Jak jsem Vás informoval, proběhlo v sídle naší firmy jednání se zástupci  ORLEN Unipetrol o spolupráci při využití našeho produktu – PYROLYTICKÉHO OLEJE.
 
V rámci tohoto jednání jsme byli informováni o  tom, že námi objednaná výrobní linka, vyráběná pro nás českým výrobcem zde  v České republice je pro ORLEN Unipetrol PLNĚ AKCEPTOVANÝM výrobním zařízením.
 
ORLEN Unipetrol nás také požádal o zjištění možností dovozu PYROLYTICKÉHO OLEJE Z MAĎARSKA od naší partnerské organizace, kde aktuálně zjišťujeme, jaká je situace s výrobními kapacitami této linky.
 
Budeme Vás i nadále informovat o dalších krocích realizace PROJEKTU KD CHEMIKO.
 
S pozdravem
 
KD CHEMIKO s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka

CEO

INFORMACE PRO INVESTORY.

PRAHA 20.6.2022

 

 

Dobrý den vážení investoři,
 
Rád bych Vás informoval o velmi důležitém jednání, které proběhlo v pondělí 20.6.2022 s nejdůležitějším osloveným klientem pro náš PROJEKT KD CHEMIKO – firmou ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., s jehož zástupci jsme projednali podmínky obchodní spolupráce a zajištění pravidelných dodávek našeho hlavního produktu – PYROLYTICKÉHO OLEJE.
 
ORLEN Unipetrol projevil zájem o pravidelné dodávky naší produkce a sdělil nám podmínky, za jakých je možné z pohledu české legislativy a požadavků na certifikaci našeho produktu a výrobní technologie začít spolupracovat.
 
Dle sdělení pracovníků ORLEN Unipetrol je možné dodávat CELKOVÝ OBJEM NAŠÍ PRODUKCE  dodávat do ORLEN Unipetrol, který bude dodaný PYROLITICKÝ OLEJ dále zpracovávat na různé finální produkty jako je nafta motorová, benzín a nebo suroviny pro výrobu základních petrochemických monomerů jako etylen, propylen, benzen a další.
 
Na základě tohoto pozitivního sdělení jsme požádali ORLEN Unipetrol o vystavení LETTER OF INTENT (LOI) jako nezávazného potvrzení zájmu o naší produkci a v současnosti jsme v očekávání reakce ORLEN Unipetrol.
 
Máme za to, že tato informace je pro všechny naše investory podstatná a budeme Vás dále informovat o průběhu jednání.
 
S pozdravem
 
KD CHEMIKO s.r.o
Ing.Dalibor Večerka

 

CEO

AKTUALITA - ukázka technologie

PRAHA 02.06.2022

Někteří investoři nás požádali, abychom jim vysvětlili princip Pyrolýzy. 
A proto že jeden obrázek je lepší než tisíc slov, zde je video.

AKTUALITA - setkání s prodejním týmem a investory

PRAHA 27.5.2022
Dne 27.5.2022 proběhla v sídle firmy KD CHEMIKO, s.r.o Praha na Václavském náměstí setkání s prodejním týmem a investory, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše hosty  s aktuálním stavem projektu a dále s posunem v procesu realizace PROJEKTU KD CHEMIKO – Výrobního závodu Králův Dvůr (VZKD).
 
Jako nejlepší cestou se ukázalo prezentovat našim partnerům EKONOMIKU
PROJEKTU, kde se nám podařilo zajistit  jak stranu materiálových vstupů do
výroby, ale také získat předběžné zajištění odbytu produkce PROJEKTU KD CHEMIKO
až do výše 60 – 70% z celkové roční plánované kapacity výroby, a to bez ohledu
na turbulentní hospodářské situaci světové ekonomiky.
 
Jsme  velmi pozitivně potěšeni jak zájmem obchodních partnerů o naši
produkci, potvzenou několika  „Letter of Intent“ (LOI), tak vývojem cen naší
produkce, což nás vede k intenzivní snaze o urychlení prodejem  FIREMNÍCH
DLUHOPISŮ tak, abychom tuto příznivou tržní situaci mohli co nejdříve zachytit
formou zahájení výroby našeho hlavního produktu a jeho prodejem za velmi dobré
tržní ceny, následované prodejem elektrické energie lokálním
distributorům.
 
Čísla hovoří ve prospěch PROJEKTU KD CHEMIKO jasnou řečí – věřím, že
se tedy budeme těšit na další navýšení prodeje dluhopisů pro co nejrychlejší
dofinancování zahájení procesu výroby ve Výrobním závodě králův Dvůr.
 
 
S pozdravem
 
KD CHEMIKO, s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO

Záznam části prezentace - "ekonomika projektu".


Nasmlouvaných celkem o 35% více vstupního materiálu.

PRAHA 20.5.2022

 

 
 
VÁŽENÍ INVESTOŘI,
 
Po jednání s dalším dodavatelem vstupního materiálu pro naši výrobní linku ve VÝROBNÍM ZÁVODĚ KRÁLŮV DVŮR u BEROUNA Vám sdělujeme, že se nám k dnešnímu datu podařilo nasmlouvat celkem o 35% více vstupního materiálu – HRUBÝ GRANULÁT Z PNEUMATIK V REŽIMU ODPADU – pro zajištění plynulé výroby PYROLYTICKÉHO OLEJE a dalších výstupů
pro rok 2022.
 
Tato informace je pro nás v letošním roce velmi důležitá a to z pohledu celkové ekonomické situaci v České republice, kterou lze charakterizovat jako velmi nepředvídatelnou, a proto máme z 100 % pokrytí výše vstupů a zajištění nadlimitního objemu HRUBÉHO GRANULÁTU opravdu velkou radost.
 
S pozdravem
 
KD CHEMIKO, s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO
 
 
 
 

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

PRAHA 19.5.2022

VÁŽENÍ INVESTOŘI FIRMY KD CHEMIKO s.r.o Praha

Praha, 17. 5. 2022

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie

Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon